L’obertura del compte i entitat jurídica — Tesi

El compte bancari pot ser definit com una taula o un document comptable dels crèdits i els deutes entre un banquer i el seu client (art del codi de comerç). Per tant, és un document comptable que fa el seguiment de les operacions efectuades pel client en la seva relació amb una entitat de crèdit. Això no vol dir que totes les transaccions bancàries són governat per un únic comú compte. Pràctica banc coneix els diferents comptes de la naturalesa de dispars subjectes a normes específiques: compte corrent compte de dipòsit o alguns especial de comptes que abasta comptes d’estalvi,